Ενεργοποιείται η άδεια ειδικού σκοπού και η αλλαγή ωραρίου για τους γονείς εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, των οποίων τα παιδιά πλέον δεν θα πηγαίνουν σχολείο λόγω της αναστολής της λειτουργίας του.

Με εγκύκλιο που απέστειλε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος υπενθυμίζεται και ξεκαθαρίζεται το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες, η τηλεργασία και η εφαρμογή αλλαγών στο ωράριό τους.

Σχετικά με τους γονείς, παρέχεται άδεια ειδικού σκοπού ή διευκόλυνση μειωμένου ωραρίου. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άδεια, ο υπάλληλος γονέας, εφόσον το επιτρέπει η θέση του, μπορεί να εργάζεται εξ αποστάσεως, να παρέχει εκ περιτροπής εργασία. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι οι υπάλληλοι αυτοί δύνανται να παρέχουν την εργασία τους σε ωράριο διαφορετικό από το παγίως προβλεπόμενο, εφόσον αυτό συνάδει τόσο με την προστασία των τέκνων όσο και με την εξυπηρέτηση των αρμοδιοτήτων της δημόσιας υπηρεσίας.

Ειδική άδεια απουσίας και παροχή τηλεργασίας προβλέπεται και για τους υπαλλήλους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, το οποίο πλέον δεν τελεί πλέον στη διακριτική ευχέρεια του αιτούντος, αλλά αποτελεί υποχρέωση της Διοίκησης.

Τηλεργασία στο 50% και άνω

Το ποσοστό τηλεργασίας στο Δημόσιο, σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο του 50% και οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να συμπληρώνουν το Παρουσιολόγιο COVID 19, στο οποίο αναγράφονται οι υπάλληλοι που εργάζονται διά ζώσης, οι υπάλληλοι που εργάζονται εξ αποστάσεως ή εκ περιτροπής, δηλαδή όσοι έχει κριθεί ότι δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο απολύτως αναγκαίο προσωπικό που παρέχει αυτοπρόσωπη εργασία στην Υπηρεσία παρότι δεν δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία. Για την τήρηση δε της ανωτέρω υποχρέωσης επισημαίνεται ότι θα διενεργούνται εντατικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται πλέον μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με το νέο καθεστώς λειτουργίας τους και να φροντίσουν για την εξυπηρέτησή τους.