Πάνω από 1.000.000 μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και λοιποί αυτοαπασχολούμενοι, καθώς και εργαζόμενοι αμειβόμενοι με «μπλοκάκια», που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω κορονοϊού, μπορούν πλέον να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο Taxisnet τις αιτήσεις για την είσπραξη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έθεσε σε λειτουργία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mybussinesssupport.gr, την πλατφόρμα υποδοχής των αιτήσεων. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 24 Απριλίου για όσους δικαιούχους δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν έως και 5 εργαζομένους.

Τα κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη λήψη της αποζημίωσης από τους πληγέντες οικονομικά μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους, οι οποίοι δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν έως 5 εργαζομένους, καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. 39162 ΕΞ 2020 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδη, Εργασίας Ι. Βρούτση, των υφυπουργών Οικονομικών Απ. Βεσυροπούλου και Θ. Σκυλακάκη και του υφυπουργού Ανάπτυξης Ι. Τσακίρη. Η εν λόγω απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπει αναλυτικά τα εξής:

1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που έχουν πληγεί λόγω κορονοϊού. Ειδικότερα, την αποζημίωση δικαιούνται:

α) Ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή πρόσωπα που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, για το οποίο υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ.

β) Αυτοτελώς απασχολούμενοι, δηλαδή πρόσωπα που ασκούν ανεξάρτητο επάγγελμα, για το οποίο υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ.

γ) Ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιριών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιριών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και πέντε εργαζομένους κι έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Βάσει ΚΑΔ

Το δικαίωμα είσπραξης της αποζημίωσης μπορούν να κατοχυρώσουν μόνο όσοι εκ των παραπάνω:

* έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20/3/2020 έναν από τους αναγραφόμενους στον αναλυτικό πίνακα που έχει ήδη ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών ή

* έχουν ενεργό -κατά την 20ή/3/2020- ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας έναν από τους αναγραφόμενους στον αναλυτικό επικαιροποιημένο πίνακα με τους ΚΑΔ που έχει ήδη ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών και ταυτόχρονα τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον ΚΑΔ αυτόν είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα του ενεργού κατά την 20ή/3/2020 κύριου ΚΑΔ.

2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Η αποζημίωση καταβάλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

α) η επιχείρηση να έχει υποβάλει μέχρι και την 20ή Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός,

β) η επιχείρηση να έχει υποβάλει μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2018 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020,

γ) η επιχείρηση να μην είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ή από τη μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020,

δ) για επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι την 31-3-2019, να μην έχουν υποβάλει, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020,

ε) να μην έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή μέχρι τη λήξη του χρονικού διαστήματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1, καθώς και στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας μέχρι τη λήξη του ως άνω χρονικού διαστήματος, η αποζημίωση είναι επιστρεπτέα κατά τις κείμενες διατάξεις. Ο έλεγχος της τήρησης της παρούσας παραγράφου πραγματοποιείται μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 24η Απριλίου 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport», στην ηλεκτρονική διεύθυνση mybussinesssupport.gr.

* Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των προβλεπόμενων προϋποθέσεων και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι:

α) ο δικαιούχος δεν απασχολεί εργαζομένους ή απασχολεί μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους ή είναι αυτοαπασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας,

β) πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω.

* Η αποζημίωση καταβάλλεται από την ΑΑΔΕ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του Taxisnet.

4 ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΗ: Η αποζημίωση ανέρχεται σε 800 ευρώ και αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα 45 ημερών, από τη 17η Μαρτίου 2020 έως και την 30ή Απριλίου 2020. Είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.