Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει δύο πεντάμηνες περιόδους ενδοϋπηρεσιακής πρακτικής άσκησης («stages») για νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τον τρόπο λειτουργίας και τις εργασίες της  και να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα σε μία από τις υπηρεσίες της.

  • Διοικητική ενδοϋπηρεσιακή πρακτική άσκηση (σε όλες τις υπηρεσίες εκτός από τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης).

Τα καθήκοντα που ανατίθενται στους διοικητικούς ασκούμενους αντιστοιχούν περίπου στα καθήκοντα που αναλαμβάνουν οι μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι στην αρχή της σταδιοδρομίας τους στην Επιτροπή, όπως συλλογή πληροφοριών και τεκμηρίωση, οργάνωση ομάδων εργασίας, φόρουμ, δημόσιες  ακροάσεις και συνεδριάσεις, προετοιμασία εκθέσεων και απάντηση σε επερωτήσεις, συμμετοχή σε συνεδριάσεις ομάδων, αρχειοθέτηση, γλωσσική επεξεργασία κειμένων κ.λπ.

  • Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση στη γραπτή μετάφραση (αποκλειστικά στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης).

Οι ασκούμενοι απασχολούνται σε μεταφραστική μονάδα με μεταφραστές της ίδιας μητρικής γλώσσας.

Εκτελούν την ίδια εργασία με τους μόνιμους υπαλλήλους, δηλαδή μεταφράζουν προς τη μητρική τους γλώσσα από τουλάχιστον δύο άλλες κοινοτικές γλώσσες.

Η εργασία τους αναθεωρείται από πεπειραμένο ανώτερο προσωπικό. Ορισμένοι ασκούμενοι τοποθετούνται σε μονάδα υποστήριξης εντός της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης.

Οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν αίτηση πρέπει να: έχουν συμπληρώσει τον 1ο κύκλο των σπουδών τους, να μην έχουν διανύσει περίοδο πρακτικής άσκησης σε άλλο θεσμό της Ε. Ενωσης, να έχουν ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής ή Γερμανικής ή Γαλλικής γλώσσας.

Μηνιαίο Επίδομα: 1,229€. Επιπλέον προσφέρονται κάλυψη για ταξιδιωτικά έξοδα και ασφαλιστική κάλυψη.

Για να είναι έγκυρη η αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αίτησης και να σταλεί και ταχυδρομικώς πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Διάρκεια: 5 μήνες. Προθεσμία: 29 Ιανουαρίου 2021.

Νέο πρόγραμμα voucher για ανέργους με επίδομα 2.520€

Η ΑΚΤΟ Κατάρτιση συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα voucher για ανέργους του ΟΑΕΔ που προκηρύχθηκε από το υπουργείο Εργασίας, με τίτλο: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής».

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα δωρεάν κατάρτισης, το οποίο προβλέπει εκπαιδευτικό επίδομα 2.520€ και πιστοποιητικό γνώσεων.

Απευθύνεται σε 10.000 ανέργους του ΟΑΕΔ ηλικίας 30-49 ετών, τουλάχιστον Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Υποβολή αιτήσεων έως και την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η κατάρτιση θα αφορά στους εξής κλάδους: Επιχειρήσεων Μεταποίησης/Βιομηχανίας, Κατασκευών, Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας – Υγείας – Πρόνοιας, Τουρισμού – Επισιτισμού.

Η επιδοτούμενη δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα, σε διάστημα 5 μηνών: Επαγγελματική κατάρτιση διάρκειας 200 ωρών.

Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες). Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης, διάρκειας 380 ωρών. Εκπαιδευτικό επίδομα 2.520€.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο https://aktotraining.gr/voucher21/. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@aktotraining.gr ή στα τηλέφωνα 210.52.30.130 (Αθήνα) και 2310.544.723 (Θεσσαλονίκη).

93 θέσεις στον Δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 93 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 05/07/2021.

Αναλυτικά θα προσληφθούν: ΠΕ Οδοντίατρων 1, ΠΕ Διοικητικού 2, ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 2, ΔΕ Κλητήρων/Γενικών Καθηκόντων 5, ΔΕ Οδηγών  5, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  39 και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων  39. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Το κατώτατο όριο ηλικίας θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο κατά την υποβολή της αίτησης. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.

Να μην έχουν χρόνια υποκείμενα νοσήματα, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον ιό του κορονοϊού Covid-19.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dad-may@dad.gr. Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση που θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως σήμερα 12-01-2021 στις 13:00 το μεσημέρι.

Μεταπτυχιακές υποτροφίες από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Τέσσερις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου σε τομείς σχετιζόμενους με το ναυτιλιακό αντικείμενο προκηρύσσει η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Κάθε χρόνο η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών χορηγεί μία υποτροφία, κατά προτίμηση σε παιδί ναυτικού, στη μνήμη του προέδρου της Αντωνίου Χανδρή.

Η υποτροφία αυτή αφορά μεταπτυχιακές σπουδές προδιδακτορικού επιπέδου σε τομείς σχετιζόμενους με τη ναυτιλία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εκτός Ελλάδος, συμπεριλαμβανόμενης της Μεγάλης Βρετανίας, ύψους 10.000 δολαρίων ΗΠΑ. Επίσης, διαμέσου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών χορηγούνται και οι κάτωθι υποτροφίες:

Από την εταιρία Neptune lines, στη μνήμη του ιδρυτή της Νικολάου Τραυλού, για μεταπτυχιακές σπουδές προδιδακτορικού επιπέδου σε τομείς σχετιζόμενους με τη ναυτιλία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης εκτός Ελλάδος, συμπεριλαμβανόμενης της Μεγάλης Βρετανίας, ύψους 10.000 ευρώ.

Από την κ. Ειρήνη Νταϊφά, στη μνήμη του πατέρα της Σταύρου Α. Νταϊφά, για μεταπτυχιακές σπουδές προδιδακτορικού επιπέδου σε απόφοιτο ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε τομείς σχετιζόμενους με τη ναυτιλία σε πανεπιστήμια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης εκτός Ελλάδος, συμπεριλαμβανόμενης της Μεγάλης Βρετανίας, ύψους 15.000 δολαρίων ΗΠΑ.

Από την εταιρία «ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ Α.Ε.» για σπουδές σε τομείς σχετιζόμενους με τη ναυτιλία σε πανεπιστήμια των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Μεγάλης Βρετανίας, ύψους 10.000 ευρώ. Πληροφορίες: https://www.ugs.gr/gr/scholarships-social-welfare-and-solidarity-programmes/scholarships/.