Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

1 Θεσπίζονται έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, μία (1) επιπλέον ειδική ασφαλιστική κατηγορία που απευθύνεται σε νέους ασφαλισμένους (επαγγελματίες-αυτοαπασχολούμενους) κατά τα πρώτα πέντε έτη ασφάλισης και έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες για τους αγρότες. Καθιερώνονται νέες  κλάδου Υγείας, σταθερές μετά τη 2η κατηγορία.

2 Η κατάταξη σε μία εκ των ασφαλιστικών κατηγοριών είναι υποχρεωτική, και αν δεν γίνει επιλογή τότε ο ασφαλισμένος κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία.

3 Η επιλογή ασφαλίστρου πρέπει να γίνει ως 13 Μαρτίου και ως 20 Μαρτίου θα πρέπει να έχει πληρωθεί. Προσοχή: Η πρώτη πληρωμή αφορά στην εισφορά Ιανουαρίου 2020.

4 που καταβάλλονται μετά τη λήξη της ημερομηνίας εμπρόθεσμης καταβολής τους, επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 8%.

5 Η εισφορά δεσμεύει τον ασφαλισμένο για 12 μήνες. Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας (ανώτερης ή κατώτερης) για το επόμενο έτος. Η αίτηση υποβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους, (σ.σ.: μένει να καθοριστεί από πότε) και ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους (2021). Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής κατηγορίας παραμένει η ίδια του 2020.

6 επιβαρύνονται με 10 ευρώ για τον κλάδο Ανεργίας και με 2 ευρώ επιπλέον για τους υγειονομικούς, υπέρ της Στέγης Υγειονομικών (συνολικά 12 ευρώ).

7 Διαγράφονται και δεν αναζητούνται ασφαλιστικές οφειλές νέων επιστημόνων για το διάστημα από 1/1/2017 ως 31/12/2019 (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39 και 39Α του Ν. 4387/2016, περί μειωμένης καταβολής εισφορών).

8 Καταργείται από 1/1/2020 για τις νέες η έκπτωση 50% που ίσχυε ως το 2019 για όσους συμπληρώνουν πάνω από 40 χρόνια ασφάλισης.

9 Οι μητέρες έχουν έκπτωση 50% στις ασφαλιστικές του κλάδου Σύνταξης για 12 μήνες μετά τον τοκετό. Η μείωση ισχύει και για μισθωτή αλλά και για μη μισθωτή απασχόληση.

Παράλληλη

Στην παράλληλη ασφάλιση και στα «μπλοκάκια» ισχύουν τα εξής από 1/1/2020:

10 Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες που έχουν και μισθωτή απασχόληση θα καταβάλλουν μία εισφορά ίση με το ποσό της 2ης κατηγορίας (252 ευρώ). Εφόσον η εισφορά καλύπτεται από τη μισθωτή απασχόληση, τότε δεν οφείλεται διαφορά. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχουν μικτό μισθό 930 ευρώ. Αν η εισφορά υπολείπεται των 252 ευρώ, τότε ο ασφαλισμένος πληρώνει τη διαφορά. Για όσους είναι στην πρώτη πενταετία, η εισφορά είναι αυτή που αντιστοιχεί στο ποσό των 126 ευρώ. Αν έχουν 465 ευρώ από μισθό, την καλύπτουν. Αν όχι, τότε θα βάλουν οι ίδιοι την διαφορά.

11 Στις περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας καταβάλλεται μια ασφαλιστική εισφορά εκ των έξι (6) ασφαλιστικών κατηγοριών των ελεύθερων, χωρίς δυνατότητα επιλογής της ειδικής ασφαλιστικής κατηγορίας.

12 Αγρότες με πολλαπλές μη μισθωτές δραστηριότητες σε περιοχές με πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια επιλέγουν μία εισφορά από τις ασφαλιστικές κατηγορίες αγροτών.

13 Οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί που έχουν και μπλοκάκι, έχουν δυο επιλογές: Να πληρώσουν  ως μισθωτοί με 9,22% αν με το μπλοκάκι έχουν ως δυο εργοδότες, (παράγραφος 9 άρθρου 39 του νόμου 4387/2016) ή να μην πληρώσουν εισφορά για το μπλοκάκι αν οι εισφορές τους από μισθωτή απασχόληση καλύπτουν το ποσό των 252 ευρώ.