Επιδοτήσεις έως 200.000 ευρώ ανά δικαιούχο και έως 500.000 ευρώ ανά συλλογικό φορέα φέρνει το νέο πρόγραμμα «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής» για την περίοδο 2019-2023.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Βαγγέλης Αποστόλου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, το μέτρο αφορά επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου κρασιού και στο marketing των οινικών προϊόντων, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα.

Δικαιούχοι της εν λόγω ενίσχυσης είναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα κρασιού. Επίσης, δικαιούχοι μπορούν να καταστούν και οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Επιλέξιμες δράσεις και δαπάνες

Oπως αναφέρει η απόφαση, μόνο οι δαπάνες που είναι επαληθεύσιμες και ελέγξιμες και συνδέονται με τις ακόλουθες δράσεις είναι επιλέξιμες για στήριξη:

* Παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων – βελτίωσης προϊόντος

α) αγορά ή μίσθωση νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών
β) αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών

* Ποιοτικού ελέγχου

α) Κατασκευή/εξοπλισμός εργαστηρίου αναλύσεων οίνων συμπεριλαμβανομένου και λογισμικού προγράμματος

* Εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων

α) ανακαίνιση εκσυγχρονισμός της υποδομής των εγκαταστάσεων πώλησης και παρουσίασης
β) αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών
γ) αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών, μελετητών

* Επενδύσεων που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει

α) βελτίωση ακίνητης περιουσίας /ανακατασκευή κτιρίων
β) αγορά ή μίσθωση νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού
γ) εξοπλισμός για το σύστημα διαχείρισης (έλεγχος της επιχείρησης)
δ) γενικά έξοδα όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών και αμοιβές συμβούλων/μελετητών. Σημειώνεται ότι το μέγιστο ποσό ενίσχυσης για τις μελέτες των επενδυτικών προγραμμάτων δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό του 2% επί του συνολικού ποσού της επένδυσης και του 2,5% στην περίπτωση που περιλαμβάνεται και η υποστήριξη παρακολούθηση της επένδυσης μέχρι και το στάδιο της πληρωμής αυτής.

Αλλαγή προμηθευτή

Στο μεταξύ, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί στην προμήθεια του εγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού από άλλον προμηθευτή από εκείνον του οποίου την προσφορά επέλεξε βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και η δυναμικότητα, το οποίο τεκμηριώνεται από τεχνική έκθεση που συνοδεύει τον νέο εξοπλισμό. Το τυχόν επιπλέον κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση, αλλαγή προμηθευτή ή παρόχου υπηρεσίας είναι δυνατή, αρκεί να πληρούνται οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις των εγκεκριμένων επενδυτικών δαπανών.

Χρηματοδότηση

Ανώτερο ποσό επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 200.000 ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή συλλογικού φορέα το ανώτερο πόσο της επένδυσης αυξάνεται στα 500.000 ευρώ. Οσον αφορά στις πληρωμές, η απόφαση αναφέρει ότι οι τελικοί δικαιούχοι του προγράμματος από τη στιγμή που ολοκληρώνουν την επένδυση και το αργότερο έως 25η Ιουνίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποβάλλουν αίτηση πληρωμής μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του υπουργείου συμπληρώνοντας και την αναλυτική κατάσταση των πραγματοποιηθέντων δαπανών, η οποία συνοδεύεται από τα εξοφλημένα τιμολόγια αγοράς που δικαιολογούν τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες.

Στόχοι

Οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι του προγράμματος αφορούν:

* στην αύξηση του μεριδίου στην αγορά των πιστοποιημένων οίνων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ποικιλακών, ονομασία κατά παράδοση) κατά 5%.

* Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν να ανέρχονται στα 50 σχέδια ετησίως, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 20 σχέδια να αφορούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

* Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν τίθεται στα 50 σχέδια ετησίως εκ των οποίων τουλάχιστον τα 5 σχέδια να αφορούν συλλογικές δομές.