Προθεσμία μέχρι και την 1η Ιουνίου θα έχουν οι πληττόμενες επιχειρήσεις, πλην της εστίασης, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την καταβολή της αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού που θα κυμαίνεται από 1.000 έως και 4.000 ευρώ για το μήνα Απρίλιο στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ που θα αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες μέρες.

Στην απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2025/18.05.2021) σημειώνεται ότι η ενίσχυση αφορά πληττόμενες επιχειρήσεις, πλην αυτών της εστίασης, που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στους κλάδους και στις περιοχές όπου εφαρμόστηκαν περιοριστικά και έκτακτα μέτρα κατά τη διάρκεια του Απριλίου 2021, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτιστικών φορέων.

Η αποζημίωση κλιμακώνεται ως εξής:

  • 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 0 έως 5 εργαζομένους.
  • 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 6 έως 20 εργαζομένους.
  • 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 21 έως 49 εργαζομένους.

Για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόστηκαν περιοριστικά μέτρα για λιγότερες από 15 ημέρες, η αποζημίωση αναλογεί στο ήμισυ των προαναφερόμενων ποσών. Σημειώνεται ότι η αποζημίωση είναι μη επιστρεπτέα, αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ ισχύει η υποχρέωση των δικαιούχων για διατήρηση των θέσεων απασχόλησης.

Υποβολή

Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 1η Ιουνίου 2021, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» (https://www.aade.gr/mybusinesssupport).

Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς το σκοπό προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης.

Επιπροσθέτως, ελέγχονται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού – ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στο TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του, καθώς και η επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.

Απάντηση

Ο αιτών ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής του. Αν η αίτηση απορριφθεί, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει αίτημα επανεξέτασης εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ανωτέρω ενημέρωσης. Η ΓΔΟΥ του υπουργείου Οικονομικών απαντά στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει όλων των στοιχείων και πληροφοριών που της αποστέλλονται εγγράφως από την ΑΑΔΕ, μαζί με το οικείο αίτημα στο οποίο αφορούν.

Το ποσό της ενίσχυσης, που υπολογίζεται, καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης, σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την 31η.12.2021. Σημειώνεται ότι ο δικαιούχος υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Μαΐου 2021 έως την 30ή Ιουνίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαΐου 2021, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.