Διαγωνισμό για την πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο αριθμός των ιδιωτών που θα προσληφθούν ως Προσωπικό Ασφαλείας για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζεται σε εβδομήντα έξι (76).

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωπικό ασφαλείας στην Τράπεζα της Ελλάδος, πρέπει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να συγκεντρώνουν τα προσόντα και να πληρούν τις προϋποθέσεις ως κατωτέρω:

Να είναι Ελληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες). Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 30ό έτος της ηλικίας τους.

Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, δηλαδή όσοι/ες γεννήθηκαν τα έτη 1991 έως και 1999.

Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης ως ικανοί ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.

Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

Να μην τελούν σε δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666 επόμενα). Να έχουν σωματικά και ψυχοπνευματικά προσόντα ανάλογα με εκείνα που απαιτούνται για την κατάταξη του αστυνομικού προσωπικού. Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, ανεξάρτητα από το αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.

Να έχουν τίτλο σπουδών (απολυτήριο) όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.

Να είναι κάτοχοι τίτλου γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2.

Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Κάθε υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μία (1) μόνο αίτηση, αυτοπροσώπως, στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του ή διαμονής έως και 16/04/2021, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Η πρόσληψη στην Τράπεζα της Ελλάδος για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης εγκαταστάσεων ή χώρων της, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτής, γίνεται με βάση τα κατωτέρω αντικειμενικά κριτήρια:

α. Τον γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου ΤΕΕ (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ. Στην κατηγορία Β΄ (20%) ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του πτυχίου ΤΕΕ (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ.

β. Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας.

γ. Την κατοχή πτυχίου δημόσιου ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας». Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι «Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ», η οποία επέχει θέση Διπλώματος ή Πτυχίου.

δ. Την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως ΕΠΥ ή ως ΕΠ.ΟΠ. στις Ενοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά ή στη Στρατονομία, Ναυτονομία, Αερονομία, την προϋπηρεσία στα Σώματα Ασφαλείας. ε. Αν είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

Τα δικαιολογητικά που όλοι οι υποψήφιοι για πρόσληψη στην Τράπεζα της Ελλάδος  θα πρέπει να καταθέσουν έως τις 16 Απριλίου είναι:

1. Αίτηση συμμετοχής.

2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3×4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας ευκρινώς.

3. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών- Απολυτηρίου Λυκείου, σύμφωνα με την περίπτωση 10, της ενότητας Α, του Κεφαλαίου ΙΙ.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Βεβαίωση αναγωγής βαθμού σε εικοσάβαθμη κλίμακα από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Περαιτέρω, για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση αντιστοιχίας από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Οι υποψήφιοι/ες που κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτόν τίτλο και απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο τίτλο και επιθυμούν να διεκδικήσουν τις θέσεις της Κατηγορίας Β΄ (20% των θέσεων) πρέπει να προσκομίσουν και τους δύο προαναφερόμενους τίτλους.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 έως και 12 της ενότητας Α του Κεφαλαίου ΙΙ (προσόντα υποψηφίων- προϋποθέσεις), δεν υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις και οι άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.

5. Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

6. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (B2).

7. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Πρόσληψη 23 τεχνιτών

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Αχελώου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΓΟΕΒ Αχελώου, που εδρεύει στο Αγρίνιο-Αιτωλοακαρνανίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΠΕ Οικονομικού, 1 ΠΕ Γεωπονικού, 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγων, 2 ΤΕ Μηχανικών Αυτοματισμού, 1 ΔΕ Διοικητικών, 1 ΔΕ Χειριστών Αποστραγγιστικών Αντλιοστασίων, 2 ΔΕ Χειριστών Αρδευτικών Αντλιοστασίων, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανήματος Εργου, 3 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 1 ΔΕ Πρακτικών Μηχανικών (Τεχνίτης Μηχανικός), 2 ΔΕ Βοηθών Πρακτικών Μηχανικών, 1 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών, 5 ΥΕ Υδρονομέων και 1 ΥΕ Εργατών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΕΒ ΣΟΧ1 και να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, οι κωδικοί θέσης, τηλέφωνο ή και e-mail: Στην Κεντρική Υπηρεσία, Εθνικής Αντιστάσεως 6, Αγρίνιο (τηλ. 2641022938).

Πρόσληψη στον Δήμο Νεάπολης-Συκεών

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT», ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 3 άτομα έως 31/12/2021 με δυνατότητα παράτασης, ως ακολούθως: 2 ΠΕ Φιλόλογοι και 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δήμου protocol.sykies@n3.syzefxis.gov.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται έως και 07/04/2021 (10 ημερολογιακές ημέρες).