Βαρύτατες χρηματικές κυρώσεις, από 1.000 έως και 60.000 ευρώ, θα επιβάλλονται σε 15 κατηγορίες επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, εφόσον κατά τη διενέργεια επιτόπιων φορολογικών ελέγχων στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις τους διαπιστώνεται είτε η μη έκδοση περισσότερων από 10 αποδείξεων είτε η μη έκδοση αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 500 ευρώ είτε η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών.

Οι κυρώσεις αυτές θα επιβάλλονται στις παραπάνω περιπτώσεις παραβάσεων αντί του μέτρου της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και επαγγελμάτων οι οποίες καθιστούν πρακτικά αδύνατη την αναστολή λειτουργίας.

Η λίστα με τις κατηγορίες των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών που θα αντιμετωπίζουν χρηματικές κυρώσεις από 1.000 έως και 60.000 ευρώ στις παραπάνω περιπτώσεις παραβάσεων καθορίστηκε με κοινή απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Αποστόλου Βεσυροπούλου και του διοικητού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γεωργίου Πιτσιλή, που υπεγράφη στις 16 Ιουλίου και δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βάσει της αποφάσεως αυτής, οι 15 κατηγορίες των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών για τους οποίους αντί της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης θα επιβάλλεται ειδική χρηματική κύρωση από 1.000 έως 60.000 ευρώ θα είναι οι εξής:

α. Ιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων και εταιρίες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες.

β. Φυσιοθεραπευτές και ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα και εταιρίες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.

γ. Κλινικές ή θεραπευτήρια.

δ. Οίκοι ευγηρίας.

ε. Λοιπά καταλύματα για άτομα που χρήζουν νοσοκομειακής φροντίδας ή κοινωνικής μέριμνας.

στ. Εκπαιδευτήρια, σχολές, φροντιστήρια, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, παιδικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί και κάθε άλλης φύσης δραστηριότητες με χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελματικής κατάρτισης.

ζ. Ξενοδοχεία, ξενώνες, επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα κατοικίες.

η. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).

θ. Δικηγόροι και εταιρίες δικηγόρων.

ι. Λογιστές, φοροτεχνικοί και εταιρίες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.

ια. Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών.

ιβ. Γραφεία τελετών.

ιγ. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.

ιδ. Αμισθοι υποθηκοφύλακες, συμβολαιογράφοι και συμβολαιογραφικές εταιρίες.

ιε. Φαρμακεία ανεξαρτήτως νομικής μορφής που εδρεύουν σε δήμους ή σε κοινότητες δήμων ή σε κοινότητες δημοτικών ενοτήτων δήμων με πληθυσμό μέχρι και 5.000 κατοίκους, σύμφωνα με τις οικείες Υπουργικές Αποφάσεις περί ορισμού Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων ΟΤΑ της χώρας.

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 13Α του Ν. 2523/1997, οι χρηματικές κυρώσεις που θα επιβάλλονται στις παραπάνω κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών θα είναι οι εξής:

α) Από 1.000 έως 2.500 ευρώ, εφόσον από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης ή εφόσον, ανεξαρτήτως του πλήθους, η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

β) Από 2.501 έως 5.000 ευρώ, εάν εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των παραπάνω παραβάσεων διαπιστωθεί εκ νέου, από μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου

γ) 5.000 ευρώ, σε κάθε επόμενη διαπίστωση των παραπάνω παραβάσεων (των παραγράφων α και β) από μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο εντός δύο (2) φορολογικών ετών από την πρώτη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου.

δ) 12.000 ευρώ για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία και 36.000 ευρώ για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία εφόσον διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών.

ε) 36.000 ευρώ για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία και 60.000 ευρώ για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία εφόσον διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και ταυτόχρονα δεν έχει υποβληθεί έστω και μία δήλωση φορολογίας εισοδήματος την τελευταία τριετία.

Πριν από την οριστικοποίηση των παραπάνω προστίμων οι ελεγχόμενοι φορολογούμενοι στους οποίους έχουν διαπιστωθεί οι παραβάσεις έχουν χρονικό περιθώριο 20 ημερών να παρουσιάσουν τις αντιρρήσεις τους σε ακρόαση ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών αρχών.