Παράθυρο για μείωση τόκων και οφειλής, παράταση χρόνου αποπληρωμής και σταθερότητα δόσης και επιτοκίου θα απολαμβάνουν όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα «Γέφυρα ΙΙ» για την επιδότηση δόσεων επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.

Συγκεκριμένα, κατόπιν διαβούλευσης της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους με τις αρμόδιες κοινοτικές αρχές, συμφωνήθηκε ότι για όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα «Γέφυρα ΙΙ» οι τράπεζες θα πρέπει υποχρεωτικά να συναινέσουν:

Στην περίπτωση ρύθμισης μη εξυπηρετούμενου δανείου:

  • Να παρέχουν μείωση του επιτοκίου ρύθμισης, κατά τουλάχιστον 10%, συγκριτικά με το επιτόκιο που ίσχυε πριν από την αναδιάρθρωση του δανείου, με διάρκεια 8 μηνών.
  • Να παρέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

Α. Μείωση του επιτοκίου ρύθμισης, για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
Β. Διαγραφή ποσοστού τόκων υπερημερίας και εξωλογιστικών τόκων.
Γ. Διαγραφή ποσοστού κεφαλαίου (εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια).
Δ. Επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής.

  • Να μην αυξήσουν τη δόση του δανείου μετά τη λήξη της επιδότησης.

Στην περίπτωση εξυπηρετούμενων δανείων:

  • Να μην τροποποιήσουν τους όρους του δανείου σε σχέση με τους όρους που υπήρχαν πριν από τη χορήγηση της κρατικής επιδότησης.
  • Να μην αυξήσουν τη δόση του δανείου μετά τη λήξη της επιδότησης.