Ολομέλεια της Ευρωβουλής ενέκρινε τη συμφωνία με το Συμβούλιο της Ε.Ε. για τη σύσταση και λειτουργία του κοινοτικού μέσου άμβλυνσης των επιπτώσεων του Βrexit σε επιχειρήσεις και κλάδους της οικονομίας, συνολικού ύψους 5 δισ. ευρώ. Στην Ελλάδα αναλογούν περίπου 25 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

Το αποθεματικό έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη όλων των κρατών-μελών, με έμφαση στις περιφέρειες και στους τομείς που πλήττονται περισσότερο. Το Ταμείο αποτελεί ένα ειδικό και εφάπαξ μέσο έκτακτης ανάγκης. Θα χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, για την αποζημίωση των επιχειρήσεων για την απώλεια εμπορικών συναλλαγών, τη διατήρηση θέσεων εργασίας, την παροχή βοήθειας στις αλιευτικές κοινότητες και την κατασκευή τελωνειακών εγκαταστάσεων στα λιμάνια.

Προϋπόθεση για την παροχή στήριξης στις δημόσιες Αρχές, καθώς και στις ιδιωτικές εταιρίες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται να συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το αποθεματικό θα καλύπτει πλήρως ή εν μέρει τα μέτρα που θεσπίστηκαν από τα κράτη-μέλη μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2020 και της 31ης Δεκεμβρίου 2023. Το εν λόγω χρονικό πλαίσιο λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να ληφθούν μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου.

Ειδικότερα, οι χώρες που θα επωφεληθούν χρηματοδοτήσεων άνω των 100 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές είναι οι εξής: Ιρλανδία 1,051 δισ. ευρώ, Ολλανδία 757 εκατ. ευρώ, Γερμανία 455 εκατ., Γαλλία 420 εκατ., Βέλγιο 324 εκατ., Δανία 247 εκατ., Ισπανία 184 εκατ., Πολωνία 119 εκατ., Λουξεμβούργο 121 εκατ., Σουηδία 100 εκατ. Οι υπόλοιπες θα πάρουν κάτω από 100 εκατ. ευρώ, με την Ελλάδα στα 24,9 και την Κύπρο στα 49 εκατ. ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 1 δισ. ευρώ από το παραπάνω ποσό σε τιμές 2018 ή 1,150 σε τρέχουσες τιμές θα κατανεμηθεί μεταξύ των κρατών μελών το 2025, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο δαπανήθηκε η χρηματοδότηση κατά τα προηγούμενα έτη, λαμβανομένων επίσης υπόψη τυχόν μη χρησιμοποιηθέντων ποσών.

Το Brexit επηρεάζει άνισα τα κράτη-μέλη, τις περιφέρειες και τους τομείς. Με αυτό ως γνώμονα, η συμφωνία προβλέπει ότι η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να βασίζεται σε τρεις βασικούς παράγοντες:

  • Στην αξία των ιχθύων που αλιεύονται στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη του Ηνωμένου Βασιλείου.

– Στη σημασία των εμπορικών συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο.

– Στον πληθυσμό των θαλάσσιων παραμεθόριων περιοχών που συνορεύουν με το Ηνωμένο Βασίλειο.