Στην ενεργοποίηση της ειδικής διαδικασίας για την επιχορήγηση των αγροτών, των οποίων οι εκμεταλλεύσεις επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, με ποσό ύψους περίπου 110 εκατ. ευρώ, προχωρούν από κοινού τα υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ, για την αντιμετώπιση των ζημιών σε φυτικά μέσα παραγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε.Τ.», σε πρώτη φάση θα καταβληθεί στους δικαιούχους η προκαταβολή αποζημιώσεων ύψους 55 εκατ. ευρώ, ενώ η εξόφληση εκτιμάται ότι θα γίνει στις αρχές του καλοκαιριού, πιθανότατα τον Ιούνιο.

Με πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία, εισήχθη νέο άρθρο στον Ν. 4797/2021 για την κρατική αρωγή, θεσπίζοντας ειδική διαδικασία για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις καλλιέργειες (ελιές, συκιές) και αμπέλια, οι οποίες δεν καλύπτονται από τον κανονισμό ασφάλισης φυτικής παραγωγής του ΕΛΓΑ. Παράλληλα, ειδικά για περιπτώσεις θεομηνιών με σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές, προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής έναντι της εν λόγω επιχορήγησης, η οποία βασίζεται σε αρχικές εκτιμήσεις από τα διαθέσιμα στοιχεία του ΕΛΓΑ, για την άμεση στήριξη των πληττόμενων αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Η διαδικασία ενεργοποιείται κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής υπό τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, αρμόδιο για την Κρατική Αρωγή και την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές.

Η νέα διαδικασία είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι εν λόγω ζημιές, λαμβάνει υπόψη τα διαθέσιμα από τον ΕΛΓΑ στοιχεία και στηρίζεται στην εμπειρία και την εξειδίκευση των στελεχών του Οργανισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη την έκταση και την ένταση των πυρκαγιών του καλοκαιριού και τις ζημιές που προκλήθηκαν στα φυτικά μέσα παραγωγής, ειδικά για τις πληγείσες από τις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι υπουργοί Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης αποδέχθηκαν την εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής και με κοινή τους απόφαση, η οποία θα εκδοθεί το αμέσως επόμενοδιάστημα, θα οριστεί η χορήγηση προκαταβολής για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής, στη βάση αρχικών εκτιμήσεων του ΕΛΓΑ.

Σημειώνεται ότι η αρχική εκτίμηση των ζημιών έχει πραγματοποιηθεί βάσει επισημάνσεων των γεωπόνων-εκτιμητών και ψηφιακών δεδομένων που έχει στη διάθεσή του ο ΕΛΓΑ, καθώς και βάσει αρχικής τιμής εκτίμησης, ανά είδος πολυετούς καλλιέργειας.

Τα ποσά ανά καλλιέργεια

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, η τιμή για την αρχική εκτίμηση της ζημιάς ανέρχεται στο ποσό των 144 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και στα 2/3 της τιμής αυτής, δηλαδή 96 ευρώ, για τις λοιπές πολυετείς καλλιέργειες.

Ειδικά για τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 70% της εκτιμώμενης ζημίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι πληγέντες θα λάβουν άμεσα το 50% περίπου της τελικής δικαιούμενης επιχορήγησης. Κατά συνέπεια, οι πληγέντες θα λάβουν άμεσα περίπου 50,4 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και 33,6 ευρώ ανά δέντρο για λοιπές πολυετείς καλλιέργειες, με τη διαδικασία της προκαταβολής.

Επισημαίνεται ότι η προκαταβολή της επιχορήγησης θα υπολογιστεί στη βάση των διαθέσιμων στοιχείων του ΕΛΓΑ και της ως άνω αρχικής εκτίμησης, ενώ θα εξειδικευτεί ανά αγροτική εκμετάλλευση με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου (ΟΣΔΕ).

Δικαιούχοι σε αυτή τη φάση είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ και έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ. Σε επόμενη φάση θα ενεργοποιηθεί και η σχετική διαδικασία για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι, όμως, πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Η εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών και η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων διενεργείται από τον ΕΛΓΑ και όχι από τις επιτροπές κρατικής αρωγής της περιφέρειας, οι οποίες όσον αφορά στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα περιοριστούν στα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού που έχουν υποστεί ζημιές.

Η προκαταβολή της επιχορήγησης θα συνυπολογίσει και την πρώτη αρωγή που χορηγήθηκε προς αγροτικές εκμεταλλεύσεις μέσω του arogi.gov.gr.

Σε επόμενο στάδιο, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τους ειδικούς γεωτεχνικούς διαδικασία, θα ακολουθήσει η τελική εκτίμηση των ζημιών, εξειδικευμένη ανά αγροτική εκμετάλλευση, βάσει αυτοψιών και εκτιμήσεων του ΕΛΓΑ και βάσει τελικής τιμής εκτίμησης, ανά είδος πολυετούς καλλιέργειας και σοβαρότητας της ζημιάς. Στη βάση της τελικής αυτής εκτίμησης θα καθοριστεί και η τελική επιχορήγηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων για τις ζημιές στα φυτικά μέσα παραγωγής, στην οποία θα συνυπολογιστεί και η χορηγούμενη προκαταβολή.

  • Ψηφιακά στο Μητρώο Αγροτών η βεβαίωση επαγγελματία αγρότη

Ψηφιακά γίνεται από την 1ης Ιανουαρίου η έκδοση της βεβαίωσης για τους επαγγελματίες αγρότες, σύμφωνα με σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Σύμφωνα με αυτήν, η βεβαίωση του επαγγελματία αγρότη εκδίδεται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, φέρει την υπογραφή της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών και δεν χρήζει περαιτέρω επικύρωσης.

Η βεβαίωση ισχύει για το χρονικό διάστημα από 1ης-01-2022 έως 31-12-2022, με στοιχεία του φορολογικού έτους 2020.

Σημειώνεται ότι η διευκόλυνση αυτή αφορά στους αγρότες για τους οποίους έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι από το Τμήμα Διαχείρισης Data Center Δικτύου και Βάσεων Δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του ΥπΑΑΤ. Οι ΑΦΜ τους θα αποσταλούν στην ΑΑΔΕ προς συμπλήρωση των κωδικών 037 και 038 του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2021.

Επίσης, ισχύουν και οι βεβαιώσεις των επαγγελματιών αγροτών που εκδίδονται από τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) του ΥπΑΑΤ.

Επιπλέον, εκδίδονται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων που αφορούν στον κάτοχο αγροτικής εκμετάλλευσης, στον επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχομένο στον αγροτικό τομέα και στον ασκούντα αγροτική δραστηριότητα. 

  • ΟΠΕΚΕΠΕ: Εως τις 24 Ιανουαρίου οι ενστάσεις για την εξισωτική αποζημίωση

Ενδικοφανείς προσφυγές κατά της εξισωτικής αποζημίωσης που πιστώθηκε στις 24 Δεκεμβρίου μπορούν να υποβάλουν οι παραγωγοί από χθες 11 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και αφού πραγματοποιήθηκε η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους του Μέτρου 13 για το έτος 2021, οι παραγωγοί που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις είναι όσοι έχουν ένταξη με κατάσταση «έγκριση και αίτημα πληρωμής για Μ 13».

Οι προσφυγές υποβάλλονται απευθείας από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό με τη χρήση των προσωπικών κωδικών του, μέσω της οθόνης «Υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής πληρωμής» της Καρτέλας Αγρότη (https://osdeopekepe. dikaiomata.gr/FarmersTab) > Μέτρο 13 > 2021 > ΠΛΗΡΩΜΗ, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο χρήστης δύναται να τροποποιήσει την υποβληθείσα προσφυγή του όσες φορές το επιθυμεί, εντός της δεκαήμερης προθεσμίας υποβολής ενδικοφανών προσφυγών.

Στο 96,6% το ποσοστό απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων του ΕΠΑλΘ 2014-2020

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινήθηκε το ποσοστό απορρόφησης των ενωσιακών πόρων για το έτος 2021 που αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής Πιστοποίησης, θα αφορά σε 10,45 εκατ. ευρώ συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Αντίστοιχα, η κάλυψη του ετήσιου στόχου απορρόφησης -αθροιζόμενη στα 6 προηγούμενα αιτήματα- ανέρχεται σε 55,25 εκατ. ευρώ συνεισφοράς ΕΤΘΑ (εκ των 57,2 εκατ. ευρώ του στόχου) και το σχετικό ποσοστό διαμορφώνεται στο 96,6%. Το, δε, υπόλοιπο αντιστοιχεί σε 1,94 εκατ. ευρώ συνεισφοράς ΕΤΘΑ.

Σημειώνεται ότι από τα 57,2 εκατ. ευρώ του στόχου, τα 45,6 εκατ. αφορούν στο στόχο του 2021 (που καλύφθηκε κατά 100%) και τα 11,6 εκατ. ευρώ στο υπόλοιπο του στόχου του 2020, το οποίο δεν είχε αποδεσμευτεί κατόπιν αποδοχής από την Ε.Ε. του αιτήματος εξαίρεσης που υποβλήθηκε από την αρμόδια διαχειριστική Αρχή.

«Παρά τη σωρεία προβλημάτων και δυσκολιών που ανέκυψαν, καθώς και το γεγονός ότι επί της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξε απορρόφηση, το συγκεκριμένο ποσοστό απορρόφησης αποτελεί σημαντική επιτυχία, αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του υπουργού, Σπήλιου Λιβανού, και του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σίμου Κεδίκογλου», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ.