Οριζόντια μείωση του ΕΝΦΙΑ με κερδισμένους περίπου 1,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οι οποίοι είτε δεν θα είχαν καθόλου έκπτωση είτε θα είχαν μικρότερη έκπτωση για φέτος προβλέπει το μίνι φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή.

Με βάση την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το συνολικό κόστος της μεσοσταθμικής μείωσης του ενιαίου φόρου ιδιοκτητών ακινήτων που για φέτος θα φτάσει το 22% θα έχει συνολικό κόστος 465 εκατ. ευρώ έναντι 260 εκατ. ευρώ της ψηφισμένης από το τέλος του 2018 μείωσης του φόρου που σε μέσα επίπεδα δεν ξεπερνούσε το 10%.

Ωφελούνται

Επιπλέον με τη μείωση η οποία θα είναι οριζόντια για κάθε ύψος ακίνητης περιουσίας που προωθείται προκύπτει ότι:

* 473.740 φορολογούμενοι που δεν είχαν κάποια ωφέλεια με την προηγούμενη ρύθμιση, θα ωφεληθούν με αυτή τη ρύθμιση. Οι ιδιοκτήτες αυτοί έχουν ακίνητη περιουσία από 250.000 ευρώ μέχρι και το 1.000.000. Για όλους αυτούς υπήρχε η πολιτική επιλογή να μη συμμετέχουν στη μείωση του 2019 για να μη μειωθεί ο συμπληρωματικός φόρος που επιβάλλεται ως γνωστόν για περιουσίες πάνω από τα 250.000 ευρώ

* 1.294.505 φορολογούμενοι θα έχουν μεγαλύτερη ωφέλεια σε σχέση με την προηγούμενη ρύθμιση. Στην κατηγορία αυτή βρίσκονται όσοι έχουν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας από 150.000 και έως και 1000.000 ευρώ οι οποίοι με βάση την περσινή ρύθμιση είναι μειώσεις από 17% έως και 5,45% ενώ μέχρι και τα 250.000. Με τη μείωση που προωθείται θα ευεργετηθούν με οριζόντια μείωση 20% στο ποσό του ΕΝΦΙΑ που θα καταβάλουν το 2019.

* Σε ό,τι αφορά τις ελαφρύνσεις των «πλουσίων» με ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας πάνω από 1 εκατομμύριο το δώρο είναι εξαιρετικά μικρό σε δημοσιονομικούς όρους αφού η απώλεια είναι μόλις 22 εκατομμύρια ευρώ ενώ και οι ωφελούμενοι είναι 14.841 φορολογούμενοι σε σύνολο 7.310.185 φορολογουμένων ανήκουν στην κατηγορία με αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η κριτική της αντιπολίτευσης για το συγκεκριμένο ζήτημα δεν έχει καμία βάση καθώς η ελάφρυνση για αυτή την κατηγορία θα είναι 22 εκατ. ευρώ σε σύνολο 465 εκατ. ευρώ.

Το νομοσχέδιο

Το εξαιρετικά λιτό νομοσχέδιο των δύο άρθρων που πήγε χθες στη Βουλή στο άρθρο του ΕΝΦΙΑ απλώς αντικαθιστά την παράγραφος 2Α του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 (Α’287), ως εξής: «2Α. Ειδικά για το έτος 2019, χορηγείται μείωση στον ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων, που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, η οποία υπόκειται σε φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, ως εξής:

α) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),

β) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι επτά τοις εκατό (27%),

γ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%),

δ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και

ε) για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της παρούσας παραγράφου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού τα οποία συνεχίζουν να εξαιρούνται από τον βασικό υπολογισμό του φόρου.

Ταμείο…

Με βάση στοιχεία είσπραξης του φόρου για τα φυσικά πρόσωπα, το συνολικό ποσό του ΕΝΦΙΑ που θα βεβαιωθεί για το έτος 2019 με τα εκκαθαριστικά του φόρου τα οποία θα εκδοθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τον Αύγουστο θα ανέρχεται σε 2,117 δισ. ευρώ περίπου έναντι συνολικού ποσού 2,721 δισ. ευρώ που είχε βεβαιωθεί το 2018. Δηλαδή το συνολικό ποσό φόρου που θα βεβαιωθεί σε 5,88 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων με τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ του 2019 θα είναι μειωμένο κατά 604 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το ποσό που βεβαιώθηκε με τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ του 2018. Δεδομένου δε ότι η εισπραξιμότητα του ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται στο 85%, το συνολικό ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί τελικά θα είναι μειωμένο περίπου κατά 500 εκατ. ευρώ, από 2,3 δισ. ευρώ το 2018 σε 1,8 δισ. ευρώ το 2019.

Επίσης στο άρθρο για την μείωση του ΕΝΦΙΑ με δεδομένα τα οριακά χρονικά περιθώρια στα οποία θεσμοθετείται η μείωση του 22% και το γεγονός ότι η εκκαθάριση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στον Αύγουστο συνυπολογίζοντας και την μείωση δίνεται κατ εξαίρεση για φέτος και ένα μικρό περιθώριο χρόνου για τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ.
Συγκεκριμένα υπάρχει μια προσθήκη που λέει ότι ειδικά για το έτος 2019, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου 2019, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2019.. Με αυτήν την παρέκκλιση οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ θα παραμείνουν πέντε με την πρώτη να καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση μέχρι και το τέλος του Σεπτεμβρίου και την τελευταία στο τέλος Ιανουαρίου του 2020.

Αντικειμενικές

Ο φετινός φόρος θα υπολογιστεί με βάση τις αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν την 1/1/2019 στις οποίες είχε συμπεριληφθεί και η πρώτη δόση προσαρμογής των αντικειμενικών αξιών στις εμπορικές. Με βάση την προωθούμενη μείωση από το νομοσχέδιο ο ΕΝΦΙΑ θα ήταν ακόμη χαμηλότερος για έναν μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών αν είχε προωθηθεί και η δεύτερη δόση προσαρμογής των αντικειμενικών τιμών στις εμπορικές τιμές.

Τούτο διότι το πόρισμα των ιδιωτών εκτιμητών είχε καταλήξει σε χαμηλότερες εμπορικές τιμές για περίπου 8.000 από τις συνολικά 10.000 ζώνες σε όλη τη χώρα. Για πολιτικούς λόγους όμως η προηγούμενη κυβέρνηση δεν προχώρησε στο δεύτερο στάδιο της προσαρμογής καθώς στις 2.000 ζώνες όπου οι αντικειμενικές θα έπρεπε να αυξηθούν περιλαμβάνονται και πολλές λαϊκές περιοχές που θα έβλεπαν το ίδιο ή και αυξημένο ΕΝΦΙΑ και μετά τη μείωση που είχε ψηφιστεί το 2018 κάτι που ήταν ασύμβατο με τις διπλές εκλογές που είχε μπροστά της. Παράλληλα όμως η καθυστέρηση της προσαρμογής των αντικειμενικών αξιών καθυστέρησε και την μείωση των 19 άλλων φόρων που συνδέονται με τα ακίνητα όπως οι φόροι μεταβίβασης δωρεάς γονικής παροχής και μιας σειρά φόρων που επιβάλλονται από τους ΟΤΑ και όλοι τους είναι αναλογικοί με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.