Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε χθες διαβούλευση με τα κράτη μέλη για την περαιτέρω παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, προτείνοντας παράλληλα και την ενίσχυση των ποσών της κρατικής στήριξης προς επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού.

Το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις αποφασίστηκε τον Μάρτιο του 2020, προκειμένου τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της ευελιξίας που προβλέπουν οι κοινοτικοί κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων σε περιόδους έκτακτων περιστάσεων, όπως η πανδημία.

Το προσωρινό πλαίσιο επιτρέπει στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι παραμένει διαθέσιμη επαρκής ρευστότητα για τις επιχειρήσεις όλων των ειδών και να διατηρήσουν τη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού και μετά από αυτήν.

Οπως τονίζει η Κομισιόν, δεδομένης της επιμονής και της εξέλιξης της έξαρσης του κορονοϊού, υπάρχει ανάγκη περαιτέρω παράτασης του προσωρινού πλαισίου και της προσαρμογής του πεδίου εφαρμογής του στις εξελισσόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Το σχέδιο πρότασης λαμβάνει υπόψη τις πρώτες παρατηρήσεις που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο έρευνας που δρομολόγησε η Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2020 για να συγκεντρώσει τις απόψεις τους σχετικά με την εφαρμογή του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις.

Οι προτάσεις

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη προς διαβούλευση σχέδιο πρότασης, προκειμένου, μεταξύ άλλων:

* Να παραταθούν οι ισχύουσες διατάξεις του προσωρινού πλαισίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Στόχος είναι να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να στηρίξουν περαιτέρω τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης, προστατεύοντας παράλληλα τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

* Λαμβανομένης υπόψη της παρατεταμένης διάρκειας της κρίσης, να αυξηθούν τα ανώτατα όρια για περιορισμένα ποσά ενίσχυσης που χορηγούνται βάσει του προσωρινού πλαισίου (επί του παρόντος έως 120.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, 100.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και 800.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται σε όλους τους άλλους τομείς) και για μέτρα που συμβάλλουν στις πάγιες δαπάνες των επιχειρήσεων που δεν καλύπτονται από τα έσοδά τους (επί του παρόντος έως 3 εκατ. ευρώ ανά εταιρεία), λαμβανομένης υπόψη της συνεχιζόμενης οικονομικής αβεβαιότητας και των αναγκών των επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση.

* Να μπορέσουν τα κράτη μέλη, και σε μεταγενέστερο στάδιο, να μετατρέψουν τα χορηγηθέντα επιστρεπτέα μέσα (συμπεριλαμβανομένων των δανείων) ύψους έως 800.000 ευρώ ανά επιχείρηση (120.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και 100.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων) σε άμεσες επιχορηγήσεις.

Στόχος είναι να δοθούν κίνητρα στα κράτη μέλη να επιλέγουν, κατά πρώτο λόγο, τα επιστρεπτέα μέσα ως μορφή ενίσχυσης.

Αναφορικά με τα επόμενα βήματα, τα κράτη μέλη έχουν τώρα τη δυνατότητα να σχολιάσουν το σχέδιο πρότασης της Επιτροπής, η οποία με βάση τη διαβούλευση θα οριστικοποιήσει τη σχετική απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Μάρτιο του 2020 που αποφασίστηκε το προσωρινό πλαίσιο έχει τροποποιηθεί τρεις φορές, προκειμένου να αυξηθούν οι δυνατότητες δημόσιας στήριξης της έρευνας, των δοκιμών και της παραγωγής προϊόντων σχετικών με την καταπολέμηση της έξαρσης του κορονοϊού, καθώς επίσης να συμπεριλάβει μέτρα ανακεφαλαιοποίησης και χρέους μειωμένης εξασφάλισης, αλλά και τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων και την παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις.

Το προσωρινό πλαίσιο παρατάθηκε τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιούνιο του 2021 και τώρα η Κομισιόν εισηγείται νέα παράταση μέχρι το τέλος του έτους.

Οπως επισήμανε η εκτελεστική αντιπρόεδρος για την πολιτική ανταγωνισμού, Μαργκρέιτε Βεστάγκερ, εν μέσω δευτέρου κύματος του κορονοϊού οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν ανάγκη περαιτέρω στήριξης για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Γι’ αυτό προτείνουμε την παράταση του προσωρινού πλαισίου και την αύξηση των ποσών ενίσχυσης που διατίθενται σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο ορισμένων μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί ότι παραμένουν διαθέσιμα μέτρα αποτελεσματικής στήριξης, ανέφερε η Ευρωπαία αξιωματούχος.