Τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού στα κράτη-μέλη σε επίπεδα πάνω από το όριο της φτώχειας, την προώθηση ισότιμων όρων για τους εργαζομένους σε διαδικτυακές πλατφόρμες και την καλύτερη ισορροπία της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ζητάει η Ευρωβουλή στο πλαίσιο της κοινοτικής δράσης για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον κοινωνικό τομέα.

Σύμφωνα με το σχετικό ψήφισμα που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια, η αρχή που δηλώνει ότι «η εργασία είναι το καλύτερο μέσο αντιμετώπισης της φτώχειας» δεν ισχύει για τους χαμηλόμισθους και τους απασχολούμενους σε επισφαλείς και άτυπες συνθήκες εργασίας.

Ειδικότερα, η Ευρωβουλή χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για μια Οδηγία της Ε.Ε. σχετικά με επαρκείς κατώτατους μισθούς, χαρακτηρίζοντάς τη σημαντικό βήμα για να διασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να κερδίζουν τα προς το ζην από την εργασία τους και να συμμετέχουν στην κοινωνία.

Οπως τονίζεται, η Οδηγία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι νόμιμοι κατώτατοι μισθοί θα καθορίζονται, κατά περίπτωση, πάντα πάνω από το όριο της φτώχειας.

Οι ευρωβουλευτές καθιστούν επίσης σαφές πως οι εργοδότες δεν θα πρέπει να παρακρατούν από τον κατώτατο μισθό δαπάνες για την εκτέλεση εργασιών, όπως η στέγαση των εργαζομένων, ο απαιτούμενος ρουχισμός, τα εργαλεία, η ατομική προστασία και άλλος εξοπλισμός.

Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν πρότεινε τον περασμένο Οκτώβριο ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο με ελάχιστα πρότυπα για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στα κράτη-μέλη που διαθέτουν σχετική νομοθεσία.

Η πρόταση αποσκοπεί στο να διασφαλίσει πως οι εργαζόμενοι στην Ε.Ε. προστατεύονται από επαρκείς κατώτατους μισθούς που τους επιτρέπουν να ζουν με αξιοπρέπεια όπου κι αν εργάζονται. Προκειμένου οι κατώτατοι μισθοί να κινούνται σε επαρκή επίπεδα, η πρόταση Οδηγίας προβλέπει σαφή και σταθερά κριτήρια για τον καθορισμό τους και ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την καθοδήγηση της αξιολόγησης της επάρκειας αυτών.

Σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat, οι άνθρωποι διατρέχουν κίνδυνο εργασιακής φτώχειας όταν απασχολούνται για περισσότερο από το ήμισυ του έτους και το ετήσιο διαθέσιμο εισόδημά τους είναι χαμηλότερο από το 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος των νοικοκυριών μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις.

Τα σχετικά στοιχεία δείχνουν ότι το 9,4% των Ευρωπαίων εργαζομένων αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας το 2018, ενώ οι χαμηλοί μισθοί δεν αυξήθηκαν με τον ίδιο ρυθμό με άλλους τύπους μισθών σε πολλά κράτη-μέλη, μειώνοντας την ικανότητα των χαμηλόμισθων να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.