Το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος αναζητεί άτομα για να καλύψει τις παρακάτω θέσεις:

  • Υπεύθυνος/η Marketing & Επικοινωνίας

Στα απαραίτητα προσόντα περιλαμβάνονται: Πτυχίο ανώτατης σχολής ή μεταλυκειακής επαγγελματικής σχολής τουλάχιστον τριετούς διάρκειας, σε συναφές πεδίο, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 6-8 ετών σε θέση με συναφές αντικείμενο, άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και χειρισμός τους προφορικά και γραπτά.

Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θεωρείται επιπλέον προσόν. Αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδίασμα και την υλοποίηση ολοκληρωμένων (integrated) εταιρικών καμπανιών προβολής και επικοινωνίας, εμπειρία στη διαχείριση ομάδων και ανθρώπων, αλλά και εξωτερικών συνεργατών.

Η εμπειρία σε διαχείριση κρίσεων θεωρείται επιπλέον προσόν και η άριστη χρήση του MS Office, με ιδιαίτερη έμφαση σε Excel και PowerPoint.

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες: Προσαρμοστικότητα και ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών με διαφορετικές προθεσμίες παράδοσης. Επικοινωνιακή ικανότητα στον γραπτό και προφορικό λόγο. Κριτική ικανότητα, ομαδικό πνεύμα.

Εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες, εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, με έμφαση στη λεπτομέρεια. Ευελιξία στο ωράριο. Η προθεσμία υποβολής είναι η 17η Ιανουάριου 2021, στις 23:59 ώρα Ελλάδος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και μία σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs.marcomsmng@snfcc.org.

  • Συντονιστής/στρια Τεχνικών Εργασιών ειδικότητας Ηλεκτρολόγου/Μηχανολόγου Μηχανικού

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν: Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία μηχανικού τουλάχιστον 8 ετών κατά προτίμηση σε συναφές αντικείμενο, πιστοποίηση ή/και εμπειρία στα ακόλουθα πεδία:

Διαχείριση εγκαταστάσεων και εξοικείωση με σχετικές έννοιες, πρακτικές και διαδικασίες, Διαχείριση συμβάσεων, Ελεγχος και διαχείριση έργων. Αριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας στον προφορικό και γραπτό λόγο. Αριστη χρήση του MS Office και σχεδιαστικών προγραμμάτων όπως το AutoCAD. Η προθεσμία υποβολής είναι η 17η Ιανουαρίου 2021, στις 23:59 ώρα Ελλάδος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και μία σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs.fm@snfcc.org.

Θέσεις στην Ελληνική Πρεσβεία του Bερολίνου

Η Ελληνική Πρεσβεία στο Βερολίνο προκηρύσσει την άμεση πλήρωση δύο (2) θέσεων πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) ετών, στο πλαίσιο παροχής εργασίας γενικών καθηκόντων υποστηρικτικής της εύρυθμης λειτουργίας της Αρχής.

  • Θέση ενός/μίας Κλητήρα

Οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

1. Να είναι μόνιμοι/ες κάτοικοι Βερολίνου, με ελληνική ή γερμανική υπηκοότητα. Τυχόν άλλη υπηκοότητα δύναται να εξεταστεί, εφόσον πιστοποιείται νόμιμη διαμονή στη Γερμανία, με δυνατότητα εργασίας.

2. Να έχουν συμπληρώσει το 25ο της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 55ο.

3. Να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής και Γερμανικής γλώσσας. Η επιπλέον επαρκής γνώση της Αγγλικής θα συνεκτιμηθεί θετικά.

4. Να έχουν επαγγελματική εμπειρία και προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ευθύνης.

5. Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Λυκείου ή ισοδύναμου τίτλου Ιδρύματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Τυχόν πρόσθετες σπουδές θα συνεκτιμηθούν. Ομοίως, ως προς τα απαιτούμενα γενικά προσόντα (εργασιακή εμπειρία, οργανωτικές/επικοινωνιακές ικανότητες.

6. Πλήρη επάρκεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και εξοικείωση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης/social media.

7. Να είναι κάτοχοι ισχυρής Αδειας Οδήγησης (Γερμανικής ή ΚΜ Ε.Ε.). Τυχόν πρόσθετες σπουδές θα συνεκτιμηθούν πολύ ουσιαστικά. Ομοίως, ως προς επιπρόσθετα προσόντα (κατοχή επαγγελματικής άδειας οδήγησης, γενικές/ειδικές τεχνικές γνώσεις συντήρησης αυτοκινήτου, κτιρίων και μηχ. εγκαταστάσεων).

8. Να διαθέτουν σοβαρότητα, εχεμύθεια, προσήλωση, ακρίβεια και ευσυνειδησία, ιδίως ως προς την τήρηση χρονικών προθεσμιών. Να διέπονται από προθυμία, εργατικότητα και πνεύμα συνεργασίας.

9.  Οι άρρενες Ελληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

10.  Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

Ο σχετικός φάκελος, με συμπερίληψη του συνόλου των στοιχείων που, κατά την κρίση τους, τεκμηριώνει τα προσόντα – καταλληλότητα για την πλήρωση της ως άνω θέσης θα πρέπει να αποσταλεί έως τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, ώρα 17:00, ως ακολούθως: με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (θέμα «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Κλητήρα») στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prokirixi.ber@mfa.gr – οι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν την αίτησή τους σε ένα μόνο e-mail και σε format .zip ή .pdf. Σημειώνεται ότι η Πρεσβεία μπορεί να εφαρμόσει τον γενικό κανόνα Πληροφορικής και να απορρίπτει αυτόματα όλα τα μηνύματα που είναι μεγαλύτερα από 1ΜΒ.

  • Θέση Ιδιαιτέρας/Ιδιαίτερου Γραμματέα

Οι ενδιαφερόμενες/νοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

1. Να έχουν συμπληρώσει το 27ο της ηλικίας τους.

2. Να είναι μόνιμες/οι κάτοικοι Γερμανίας, με ελληνική ή γερμανική υπηκοότητα. Τυχόν άλλη υπηκοότητα δύναται να εξεταστεί, εφόσον πιστοποιείται νόμιμη διαμονή στη Γερμανία, με δυνατότητα εργασίας.

3. Να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής, Γερμανικής και της Αγγλικής γλώσσας. Τυχόν γνώση άλλων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί.

4. Να έχουν επαγγελματική εμπειρία και προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ευθύνης, που να περιλαμβάνει πλήρη επάρκεια -μεταξύ άλλων- σε όλα τα γραμματειακά καθήκοντα: διαχείριση προγράμματος της/του πρέσβη, προετοιμασία και διαχείριση εγγράφων, διοργάνωση συναντήσεων/εκδηλώσεων μαζί με προετοιμασία των σχετικών φακέλων και εγγράφων εργασίας, διεκπεραίωση αλληλογραφίας και επικοινωνία/επαφές με Αρχές και Υπηρεσίες στην Ελλάδα, τη Γερμανία και διεθνώς, διοικητική υποστήριξη του προσωπικού της Πρεσβείας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καλή διαχείριση στην τήρηση προθεσμιών, επαλήθευση και συντονισμό ενεργειών με όλα τα Τμήματα της Πρεσβείας και της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ, υποστήριξη στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού της Πρεσβείας.

5. Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Λυκείου ή ισοδύναμου τίτλου Ιδρύματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Τυχόν πρόσθετες Τριτοβάθμιες ή άλλες σπουδές θα συνεκτιμηθούν πολύ ουσιαστικά. Ομοίως, ως προς τα απαιτούμενα γενικά προσόντα (εργασιακή εμπειρία, οργανωτικές/επικοινωνιακές ικανότητες).

6. Πλήρη επάρκεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και εξοικείωση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης/social media.

7. Να διαθέτουν σοβαρότητα, εχεμύθεια και μεγάλη ευχέρεια επικοινωνίας, καθώς και ικανότητες συντονισμού και οργάνωσης, ιδίως ως προς την τήρηση χρονικών προθεσμιών. Να διέπονται από προθυμία, εργατικότητα και πνεύμα συνεργασίας.

8.  Οι άρρενες Ελληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

9. Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο. Η/ο προσλαμβανόμενη/ος, εφόσον έχει την ελληνική ιθαγένεια, θα υπαχθεί στην Ελληνική Νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων. Το ασφαλιστικό καθεστώς Γερμανών υπηκόων διέπεται από την επιτόπια νομοθεσία.

Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Δημόσιο. Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύονται να προσκομίσουν τα απαραίτητα πρωτότυπα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθούν. Στην αίτηση, εκτός από τη διεύθυνση υποψηφίας/ου, πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε η ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο για επικοινωνία.

Ο σχετικός φάκελος, με συμπερίληψη του συνόλου των στοιχείων που, κατά την κρίση τους, τεκμηριώνει τα προσόντα/την καταλληλότητα για την πλήρωση της ως άνω θέσης θα πρέπει να αποσταλεί έως τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, ώρα 17:00, ως ακολούθως: με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (θέμα «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Ιδιαιτέρας/Ιδιαίτερου Γραμματέως») στην ηλεκτρονική διεύθυνση prokirixi.ber@mfa.gr – οι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν την αίτησή τους σε ένα μόνο e-mail, και σε format .zip ή .pdf. Σημειώνεται ότι η Πρεσβεία μπορεί να εφαρμόσει τον γενικό κανόνα Πληροφορικής να απορρίπτει αυτόματα όλα τα μηνύματα που είναι μεγαλύτερα από 1ΜΒ.