Διάτρητο και άδικο είναι το σύστημα αξιολόγησης και προαγωγών των δημοσίων υπαλλήλων που καθιέρωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το ν. 4369/2016.

Η ανάγκη τροποποίησης του νόμου είναι άμεση προκειμένου να αντιμετωπιστούν σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει και προκαλούν απίστευτες στρεβλώσεις εις βάρος ικανών και έμπειρων υπαλλήλων.

Τα πλέον τρωτά σημεία του ν. 4369/2016 είναι τα εξής:

Αρθρο 84: Γνώση + Εμπειρία = 0

Προϋποθέσεις προαγωγής γενικών διευθυντών:

α) προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε βαθμίδα Γενικής Διεύθυνσης ή β) 3 ετών σε βαθμίδα Διεύθυνσης, ή γ) διδακτορικό, ή δ) αποφοίτηση από Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ή ε) μεταπτυχιακό + βαθμός Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον 8 έτη σ’ αυτόν, ή στ) πέρα από τίτλους και θέσεις ευθύνης, απλά βαθμός Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον 10 έτη σ’ αυτόν.

Προϋποθέσεις προαγωγής διευθυντών:

α) προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε βαθμίδα Διεύθυνσης, ή

β) διδακτορικό, ή

γ) αποφοίτηση από ΕΣΔΔΑ, ή

δ) μεταπτυχιακό + βαθμός Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον 6 έτη σ’ αυτόν, ή

ε) βαθμός Α’ + τουλάχιστον 3 έτη σε βαθμίδα τμηματάρχη, ή

στ) πέρα από τίτλους και θέσεις ευθύνης, απλά βαθμός Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον 10 έτη σ’ αυτόν.

Αντί να υπάρχει ως απαρέγκλιτη προϋπόθεση η γνώση και η εμπειρία στην προηγούμενη βαθμίδα (διευθυντών ή τμηματαρχών αντίστοιχα), προσπερνιέται είτε με μόρια προσόντων είτε με μόρια απλής προϋπηρεσίας υπαλλήλου!

Αρθρο 85: Τα «τυχερά» και τα «άτυχα» προσόντα…

Τα αντικειμενικά προσόντα των υπαλλήλων μοριοδοτούνται ως εξής:

* Ο βασικός (Γ’βάθμιας εκπαίδευσης) τίτλος σπουδών με 100 μόρια, ενώ, αν υπάρχει και 2ος, με 30 μόρια.

* Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με 150 μόρια, ενώ, αν υπάρχει και 2ος, με 30 μόρια.

* Η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) με 250 μόρια.

* Κάθε σεμινάριο (ακόμη και μονοήμερο) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) με 10 μόρια, με όριο τα 40 μόρια.

* Η άριστη γνώση ξένης γλώσσας με 40 μόρια, η πολύ καλή με 30 μόρια και η καλή με 10 μόρια, με όριο τα 100 μόρια.

* Κάθε έτος άσκησης καθηκόντων ευθύνης με 16,5 μόρια, με όριο τα 10 έτη.

Πού διαχωρίζονται τα έτη σπουδών στα μεταπτυχιακά, ώστε συνακόλουθα να διαφέρει και η μοριοδότηση; Είτε μονοετή είτε διετή, παίρνουν 150 μόρια.

Γιατί αυτή η «τεράστια» διαφορά ανάμεσα στα 150 μόρια ενός μεταπτυχιακού και στα 250 μόρια της ΕΣΔΔΑ; Ενα μεταπτυχιακό είναι πιστοποιημένος πανεπιστημιακός τίτλος, ενώ η φοίτηση στην ΕΣΔΔΑ δεν έχει πανεπιστημιακή πιστοποίηση ούτε σπουδών ούτε διδασκόντων (οι εισηγητές της συνηθέστατα είναι απλοί δημόσιοι υπάλληλοι).

Η υπερτίμηση της ΕΣΔΔΑ…

Πριν από το νόμο 4369/2016, οποιαδήποτε πριμοδότηση τυπικού προσόντος γινόταν μία μόνο φορά. Με το νόμο αυτό οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ πριμοδοτούνται κατ’ εξαίρεση οκτώ φορές! Δηλαδή:

α) Διορίζονται κατ’ ευθείαν στο Δημόσιο.

β) Η 18μηνη φοίτησή τους στη Σχολή θεωρείται διετής (ενώ τα διετή μεταπτυχιακά εξομοιώνονται με τα μονοετή).

γ) Τα «στρογγυλεμένα» αυτά 2 έτη φοίτησης προσμετρώνται και ως υπηρεσία στο Δημόσιο.

δ) Εισάγονται στο Δημόσιο ως τακτικοί υπάλληλοι, χωρίς διετή δοκιμαστική προϋπηρεσία, όπως όλοι οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι.

ε) Εχουν ως εναρκτήριο βαθμό τον Β’ και με πλεονάζοντα χρόνο 2 έτη, ή, αν είναι αριστούχοι, 3 έτη. Πιο απλά, ένας πτυχιούχος ΑΕΙ χρειάζεται για να φτάσει στον Α’ βαθμό:

– 13 έτη, αν δεν έχει μεταπτυχιακές σπουδές,

– 11 έτη, αν έχει 1 μεταπτυχιακό,

– 10 έτη, αν έχει 2 μεταπτυχιακά,

– 7 έτη, αν έχει διδακτορικό,

– 7 έτη πάλι, αν έχει διδακτορικό + μεταπτυχιακό,

– 4 έτη αν είναι απόφοιτος της ΕΣΔΔΑ,

– 3 έτη αν είναι αριστούχος (απόφοιτος της ΕΣΔΔΑ)

στ) Κατατάσσονται αυτόματα στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – ΠΕ, έστω και αν δεν είναι (μπορεί π.χ. να είναι Τεχνικής Εκπαίδευσης – ΤΕ).

ζ) Η αποφοίτηση της σχολής αυτής αξιολογείται (με 250 μόρια) ως πολύ υπέρτερο προσόν ακόμα και των διετών μεταπτυχιακών ημεδαπής/αλλοδαπής.

η) Η αποφοίτηση της ΕΣΔΔΑ δεν θεωρείται μεταπτυχιακό και, επομένως, ένα επιπρόσθετο μεταπτυχιακό παίρνει όλα τα μόριά του (+150) και όχι μόνο +30 ως δεύτερο που θα λογιζόταν αλλιώς.

…και ο εκμηδενισμός των μεταπτυχιακών

Παρακάτω παραθέτουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει πώς το ίδιο προσόν μοριοδοτείται με διαφορετικό τρόπο:

Εστω οι κάτωθι τρεις πτυχιούχοι ΑΕΙ με κοινό 2οπροσόν κάποιο μεταπτυχιακό Β.

1ος, κάτοχος διδακτορικού (300) + μεταπτυχιακό Β (150) = 450 μόρια.

2ος, απόφοιτος ΕΣΔΔΑ (250) + μεταπτυχιακό Β (150) = 400 μόρια.

3ος, κάτοχος μεταπτυχιακού Α (150) + μεταπτυχιακό Β (30) = 180 μόρια.

Ο τρίτος δεν αδικείται κατάφωρα;

Πώς «εξαϋλώνεται» κάθε δεύτερο προσόν ίδιας βαθμίδας:

* ένα δεύτερο πτυχίο παίρνει 30 μόρια,

* ένα δεύτερο μεταπτυχιακό (ακόμα και διετές) παίρνει επίσης 30 μόρια,

* μία γλώσσα (άριστη γνώση) παίρνει 40 μόρια και…

* ένα μονοήμερο σεμινάριο στο ΕΚΔΔΑ (δηλαδή της Δημόσιας Διοίκησης) παίρνει 10 μόρια!

Δηλαδή… 3 μονοήμερα σεμινάρια ισοδυναμούν με ένα δεύτερο πτυχίο ή ένα master, και 4 μονοήμερα σεμινάρια ισοδυναμούν με τη γνώση μιας ξένης γλώσσας!

Οι 7άδες & η δομημένη συνέντευξη

Οι 7 πρώτοι υποψήφιοι -σύμφωνα με την κατάταξή τους στα αντικειμενικά μόρια- καλούνται σε δομημένη συνέντευξη, οπότε, αφού προστεθούν και αυτά (της συνέντευξης), εξάγεται η τελική κατάταξη βαθμολογίας.

Γιατί να καλούνται σε συνέντευξη μόνο οι 7 επικρατέστεροι υποψήφιοι; Σε περίπτωση π.χ. που 7 αστοιχείωτοι από εμπειρία προκριθούν λόγω τυπικών προσόντων και μόνο, τότε τι νόημα έχει η συνέντευξη, με την οποία ναι μεν θα μπορούσε να διαπιστωθεί η ειδοποιός διαφορά των εμπειρότερων, πλην όμως πώς όταν αυτοί έχουν ήδη αποκλειστεί;

Επιπλέον, κάποιοι με υψηλά μόρια δεν θα μπορούν κακόβουλα και συστηματικά να βάζουν «εικονικές» υποψηφιότητες, αποκλειστικά και μόνο για να «μπλοκάρουν» άλλους από τις επτάδες;

Παράδειγμα:

Εχω κριθεί ήδη γενικός δ/ντής και για να αφήσω κάποιον έξω από μια επόμενη πρόσκληση βάζω κι εγώ υποψηφιότητα. Μπαίνω στην επτάδα, εξετάζομαι σημειώνοντας χαμηλότατες επιδόσεις, προάγεται κάποιος άλλος, και βέβαια ο 8ος (που εγώ απέκλεισα από την επτάδα) δεν θα έχει ποτέ την ευκαιρία να εξεταστεί και άρα να προαχθεί!

Στην περίπτωση που κάποιος από μια επτάδα -τουλάχιστον σε επίπεδο δ/ντών ή τμηματαρχών- προάγεται, αν εν τούτοις μετέχει και σε άλλες επτάδες, γιατί να μην εξαιρείται από αυτές, αφού έτσι στερεί τη δυνατότητα στους αμέσως επόμενους όγδοους να γίνουν έβδομοι;