Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ξεκινά «σαφάρι» ελέγχων στους τραπεζικούς λογαριασμούς που εμφανίζουν κινήσεις μεγάλων ποσών και άλλη ύποπτη δραστηριότητα.

Η ΑΑΔΕ θα ζητήσει από τις τράπεζες πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για τους εν λόγω λογαριασμούς, καθώς και για τα δάνεια των κατόχων τους, τους τόκους και τα μερίσματα που λαμβάνουν. Τα στοιχεία θα πρέπει να έχουν σταλεί στην ΑΑΔΕ μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ ζητά τα στοιχεία για λογαριασμούς (καταθετικούς ή πληρωμών φυσικών προσώπων) που εμφανίζουν συνολικές κινήσεις χρέωσης ή πίστωσης ύψους 100.000 ευρώ και πάνω. Με βάση αυτά τα στοιχεία θα διενεργηθούν διασταυρώσεις στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων, ενώ θα ελεγχθούν και οι κινήσεις που ενδέχεται να σχετίζονται με διακίνηση μαύρου χρήματος.

Η «επιχείρηση» της ΑΑΔΕ αποτελεί μέρος του σχεδιασμού της ανεξάρτητης αρχής για σημαντική αύξηση στις διασταυρώσεις στοιχείων με βάση τα εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα. Στόχος του σχεδιασμού είναι ο εντοπισμός περιπτώσεων φοροδιαφυγής, καθώς και απόκρυψης εισοδημάτων. Εκτός από τις τράπεζες, στοιχεία θα αποστείλουν στην ΑΑΔΕ και εκπαιδευτήρια, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ιδιωτικά θεραπευτήρια και η ΕΥΔΑΠ.

Με απόφαση που υπογράφει ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλής, τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, τα ιδρύματα πληρωμών, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) Α.Ε. (ATHEXCSD) και Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών καλούνται να στείλουν στην ΑΑΔΕ στοιχεία που αφορούν το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων, repos, εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου των τόκων εταιρικών ομολογιών εισηγμένων που διαπραγματεύονται στην Ε.Ε.ω ή σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εκτός Ε.Ε. καθώς και τα ποσά τόκων τίτλων αλλοδαπής προέλευσης (στην περίπτωση που μεσολαβεί ημεδαπό πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα), κατοίκων Ελλάδας και αλλοδαπής, που αποκτήθηκε κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε, με τα στοιχεία των δικαιούχων-συνδικαιούχων.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ για την αποκάλυψη φορολογητέων εισοδημάτων θα εστιάσουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Στα ποσά των τόκων των καταθέσεων και των repos που απέκτησε το φυσικό πρόσωπο κατά το προηγούμενο έτος και ο φόρος που παρακρατήθηκε.

2. Σε στοιχεία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι αθροιστικά εντός του έτους (2021) εμφάνισαν κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ.

3. Στα μερίσματα που καταβλήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα εντός του 2021, για τα οποία κοινοποιεί τα σχετικά στοιχεία η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ).

4. Στα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από φυσικά πρόσωπα σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial leasing) για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβληθέντων τόκων, τόκων υπερημερίας κ.λπ.

5. Σε στοιχεία των ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας.

6. Στο κόστος των νοσηλείων σε ιδιωτικά θεραπευτήρια.

7. Στο κόστος των διδάκτρων στα ιδιωτικά σχολεία.

8. Στο κόστος της σταθερής και της κινητής τηλεφωνίας.

9. Στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

10. Στο κόστος της ύδρευσης, για τους πελάτες που η ετήσια κατανάλωση νερού υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ.